هاست

    • 100%

الماس

960,000 تومان

سالیانه

فضا 16 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه نامحدود

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

یاقوت

660,000 تومان

سالیانه

فضا 8 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه 10

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

برلیان

440,000 تومان

سالیانه

فضا 4 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه 5

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

زمرد

350,000 تومان

سالیانه

فضا 2 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه 3

دامنه IR رایگان

SSL رایگانAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

برنز

250,000 تومان

سالیانه

فضا 1 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه 2

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

الماس

990,000 تومان

سالیانه

فضا 16 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه نامحدود

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

یاقوت

690,000 تومان

سالیانه

فضا 8 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه نامحدود

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

برلیان

470,000 تومان

سالیانه

فضا 4 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه نامحدود

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

زمرد

380,000 تومان

سالیانه

فضا 2 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه نامحدود

دامنه IR رایگان

SSL رایگانAccounts

Free Trial

Projects

Storage

Domains

برنز

280,000 تومان

سالیانه

فضا 1 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه 3

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

neque. dapibus dictum venenatis, felis id ut