هاست

  • 100%

الماس

800,000 تومان

سالیانه

فضا 16 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه نامحدود

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

یاقوت

500,000 تومان

سالیانه

فضا 8 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه 10

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

برلیان

280,000 تومان

سالیانه

فضا 4 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه 5

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

زمرد

240,000 تومان

سالیانه

فضا 2 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه 3

دامنه IR رایگان

SSL رایگانAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

برنز

140,000 تومان

سالیانه

فضا 1 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه 2

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

الماس

800,000 تومان

سالیانه

فضا 16 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه نامحدود

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

یاقوت

500,000 تومان

سالیانه

فضا 8 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه نامحدود

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

برلیان

280,000 تومان

سالیانه

فضا 4 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه نامحدود

دامنه IR رایگان

SSL رایگان

زمرد

240,000 تومان

سالیانه

فضا 2 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه نامحدود

دامنه IR رایگان

SSL رایگانAccounts

Free Trial

Projects

Storage

Domains

برنز

140,000 تومان

سالیانه

فضا 1 گیگ

پهنای باند نامحدود

زیر دامنه 3

دامنه IR رایگان

SSL رایگان